ANVÄNDARVILLKOR
FÖR WEBBPLATSEN

Denna webbplats ("webbplatsen") tillhandahålls av Recall Corporation ("RECALL"). Din användning av denna webbplats regleras av dessa användarvillkor, och du bör läsa dem noga innan du använder webbplatsen.

RECALL kan ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar räknas som ett godkännande av de nya villkoren. OM DU INTE ACCEPTERAR ATT FöLJA DESSA ELLER ANDRA FRAMTIDA VILLKOR SKA DU INTE ANVäNDA WEBBPLATSEN ELLER HäMTA MATERIAL FRåN DEN.

RECALL kan när som helst stänga, ändra, suspendera eller lägga ner delar av webbplatsen eller tillgängligheten till vissa funktioner. RECALL kan ta bort, modifiera eller på annat sätt ändra innehållet, inbegripet innehåll från tredje part, på denna webbplats. RECALL kan införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till delar av eller hela webbplatsen utan föregående meddelande och utan förpliktelse. RECALL kan när som helst begränsa din användning av webbplatsen, oavsett anledning och utan förbehåll. 
Immateriell egendom
Upphovsrätt
Allt innehåll på denna webbplats, inklusive design, text, programvara, tekniska ritningar, konfigurationer, grafik, övriga filer samt urval och arrangemang ("innehåll"), är antingen upphovsrättsskyddat av 2002 RECALL ("upphovsrätt RECALL") eller tillhör RECALL, dess moderbolag, dotterbolag eller närstående företag och/eller licensgivare. Med ensamrätt. Innehållet (helt eller delvis) får inte ändras, kopieras, distribueras, inramas, reproduceras, publiceras, hämtas, visas, postas, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från RECALL, med undantag av att du kan hämta och skriva ut innehåll för användning som inte konkurrerar med eller är skadligt för RECALL, så länge alla meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt förblir oförändrade. Observera att detta begränsade tillstånd kan återkallas när som helst och inkluderar inte tillstånd att publicera material på någon plats på Internet, intranät eller extranät eller att infoga informationen i någon annan databas eller sammansättning. All annan användning av innehållet är strikt förbjuden. Du godkänner vidare att du inte systematiskt kommer att göra utdrag ur, samla in eller skörda, på elektronisk väg eller på annat sätt, data eller datafält från denna webbplats, inklusive, men ej begränsat till, kundidentiteter. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har använts felaktigt på denna webbplats ska du kontakta oss omedelbart. 
Varumärken
Alla varumärken på webbplatsen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör RECALL, dess dotterbolag eller närstående företag, eller dess licensgivare. Sådana varumärken får inte kopieras, efterliknas eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från RECALL. Alla sidhuvuden, anpassad grafik, ikoner och skript är servicemärken, varumärken och/eller helhetsintrycket för RECALL eller dess dotterbolag och får inte kopieras, efterliknas eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från RECALL. övriga varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som visas på webbplatsen tillhör sina respektive ägare. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har använts felaktigt på denna webbplats ska du kontakta oss omedelbart. 
Kontakta oss om du vill använda RECALLs logotyp eller varumärke i överensstämmelse med dessa användarvillkor.

Patent
RECALLs produkter och processer kan omfattas av ett eller flera patent, eller kan innehålla RECALLs affärshemligheter och/eller patentskyddad information. RECALL förbehåller sig alla rättigheter till sådana patent, affärshemligheter och konfidentiell information. Inga överlåtelser eller beviljande av rättigheter till något patent görs eller bör räknas som underförstådd genom någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Du accepterar att inte inkräkta på dessa rättigheter eller plocka isär, dekonstruera eller demontera någon av RECALLs produkter eller processer.

Programvara
All programvara (inklusive alla filer och bilder som skapas av programvaran), programkoden och alla data som medföljer programvaran (sammantaget kallat "programvaran") som används på eller är tillgänglig via webbplatsen får användas av dig enbart för tillgång till och användning på webbplatsen, under förutsättning att sådan användning inte konkurrerar med eller är skadligt för RECALL, och sker i enlighet med de syften som uttryckligen anges på webbplatsen. RECALL kvarstår som ägare och licensinnehavare vad gäller alla immateriella rättigheter till programvaran. Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, sälja, ändra, plocka isär, dekonstruera, demontera eller skapa härledda versioner av sådan programvara.

Användarnas uppförande – Allmänt
Genom att använda webbplatsen samtycker du till att:

inte störa eller inkräkta på webbplatsens säkerhet;
inte störa några tjänster, systemresurser, konton, servrar eller nätverk som är anslutna till eller är tillgängliga via webbplatsen;
inte störa någon annan användares utnyttjande av webbplatsen;
inte ladda upp, eller på annat sätt överföra något virus eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer till eller via webbplatsen;
inte ändra någon information eller något innehåll som tillhandahålls av eller via denna webbplats;
inte använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan tillstånd från RECALL, eller skapa eller använda någon falsk identitet på denna webbplats;
inte skicka skräppost, kedjebrev eller någon annan typ av oönskad e-post genom denna webbplats till personer eller enheter som inte har samtyckt till att ta del av sådana meddelanden;
inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till andra, vare sig på eller utanför webbplatsen;
inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller delar av webbplatsen som är begränsade från allmän åtkomst.
Onlinekommunikation via webbplatsen
Om inte annat har godkänts skriftligen av RECALL accepterar du att alla meddelanden och all information som du överför till någon via webbplatsen, inklusive och utan begränsning, frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, anteckningar, kontoinformation eller annat material, data eller information (sammantaget kallat "Information") är icke-konfidentiell och genom överföring av sådan information till RECALL per e-post, eller på annat sätt, ger du RECALL en oåterkallelig, icke-exklusiv, gratis, underlicenserbar, världsomspännande licens (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslicens) att använda denna information i valfritt media i valfritt syfte i enlighet med vår sekretesspolicy .

Sekretesspolicy
Du bekräftar och accepterar att RECALL får samla in, använda och lämna ut de uppgifter som samlats in under vårt samarbete på det sätt som anges i vår sekretesspolicy, som införlivas genom hänvisning som om det inkluderats till fullo i dessa användarvillkor. RECALL FöRBEHåLLER SIG RäTTEN ATT äNDRA SIN SEKRETESSPOLICY UTAN FöREGåENDE MEDDELANDE TILL ANVäNDARNA AV DENNA WEBBPLATS, OCH DäRFöR REKOMMENDERAS ATT DU KONTROLLERAR RECALLS SEKRETESSPOLICY NäR DU BESöKER DENNA WEBBPLATS Så ATT DU äR FULLT MEDVETEN OM RECALLS ANVäNDNING AV DINA UPPGIFTER.

Begränsningar vad gäller webbplatsinnehåll
Innehåll som är tillgängligt via webbplatsen anses vara korrekt, DU BöR EMELLERTID SJäLVSTäNDIGT UTVäRDERA RIKTIGHETEN HOS DE UPPLYSNINGAR OCH NYTTAN AV SåDAN INFORMATION FöR JUST DINA BEHOV. Produkter och tjänster kan ändras utan föregående meddelande. All information på webbplatsen omfattas av friskrivningsklausulerna i avsnitt 7 nedan.

Länkar och innehåll från tredje part
Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan ibland innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en service till användare av webbplatsen, och utgör inte något godkännande, sponsorskap eller rekommendation från RECALL av – eller ansvar för – de länkade webbplatserna, innehållet, tjänsterna eller produkterna som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser, eller de företag som associeras med sådana webbplatser. 
Länkar från andra webbplatser

Alla länkar till denna webbplats måste godkännas skriftligen av RECALL, förutom i det fall RECALL godkänner länkar när:

länken endast är en textlänk som endast innehåller titeln på startsidan för denna webbplats;
länken bara "pekar" till startsidan på webbplatsen, och inte till underordnade sidor; 
• länken visar startsidan för webbplatsen i helskärm, dvs. inte inom en "ram" på den länkande webbplatsen, och
utseendet, positionen och andra aspekter av länkningen inte: (i) skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess verksamhet eller produkter är förbundna med eller sponsrade av RECALL, dess moderbolag eller dess dotterbolag och närstående företag, eller (ii) är sådant att det skadar eller försämrar den goodwill som förknippas med namnet och varumärket RECALL, dess moderbolag eller dess dotterbolag eller närstående företag.
RECALL förbehåller sig rätten att återkalla detta samtycke till en länk när som helst och efter eget gottfinnande.
Innehåll från tredje part
Denna webbplats kan innehålla material, data eller information som tillhandahålls, publiceras eller erbjuds av tredje part genom inramning och annan teknik. Du godkänner att varken RECALL eller dess dotterbolag skall ha något som helst ansvar gentemot dig för något sådant material, data eller någon sådan information från tredje part. Din användning av innehåll från tredje part kan också omfattas av villkoren i gällande innehållsleverantörs användarvillkor och sekretesspolicy. RECALL varken verifierar, stödjer eller garanterar det innehåll som tillhandahålls av tredje part på vår webbplats. RECALL ansvarar inte för leveransen eller kvaliteten på några varor eller tjänster som säljs, annonseras eller görs tillgängliga av tredje part på vår webbplats eller någon annan webbplats. Om du anser att något innehåll från tredje part bryter mot någon av dina immateriella rättigheter ber vi dig att ta kontakt med oss.

Friskrivningsklausuler
• DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHåLL TILLHANDAHåLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH äR ENDAST AVSEDDA SOM INFORMATION. DU ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT ANVäNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH/ELLER DESS INNEHåLL SKER På EGEN RISK. 
• I DEN MåN DET äR TILLåTET ENLIGT GäLLANDE LAG OCH MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN öVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, FRåNSäGER SIG RECALL, MODERBOLAGET OCH DESS DOTTERBOLAG OCH NäRSTåENDE FöRETAG, ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFöRSTåDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRäNSAT TILL, GARANTIER FöR SäLJBARHET, LäMPLIGHET FöR ETT VISST äNDAMåL ELLER ICKE-INTRåNG. 
• DU ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT ANVäNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ALLT INNEHåLL, DATA ELLER PROGRAMVARA SOM DISTRIBUERAS AV ELLER HäMTAS FRåN WEBBPLATSEN SKER På EGEN RISK. DU FöRSTåR OCH GODKäNNER ATT DU ENSAM äR ANSVARIG FöR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OFöRUTSEDDA OCH INDIREKTA SKADOR SOM åSAMKAS DITT FöRETAG ELLER DITT DATASYSTEM, ELLER NåGON FöRLUST AV DATA SOM FöLJD AV HäMTNING AV SåDANT INNEHåLL, DATA OCH/ELLER SåDAN PROGRAMVARA. 
• DU BEKRäFTAR ATT RECALL INTE KONTROLLERAR DEN INFORMATION, DE PRODUKTER ELLER DE TJäNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN. MED UNDANTAG AV VAD SOM AVTALATS SKRIFTLIGEN TAR RECALL OCH DESS DOTTERBOLAG INGET ANSVAR FöR OCH LäMNAR INGA GARANTIER FöR RIKTIGHETEN, GILTIGHETSTIDEN, FULLSTäNDIGHETEN, TILLFöRLITLIGHETEN OCH NYTTAN AV NåGOT RåD, NåGON åSIKT, NåGOT UTTALANDE ELLER NåGOT ANNAT INNEHåLL ELLER FöR NåGON PRODUKT ELLER TJäNST SOM DISTRIBUERAS ELLER GöRS TILLGäNGLIG AV TREDJE PART. 
• RECALL GER INGA GARANTIER FöR ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHåLL UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHåLL KOMMER ATT TILLHANDAHåLLAS UTAN AVBROTT, SNABBT, SäKERT ELLER FELFRITT, ELLER ATT EVENTUELLA BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS. RECALL GER HELLER INGEN GARANTI FöR DET RESULTAT SOM KAN ERHåLLAS GENOM ANVäNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHåLL ELLER FöR RIKTIGHETEN, FULLSTäNDIGHETEN ELLER TILLFöRLITLIGHETEN I NåGON INFORMATION SOM ERHåLLITS GENOM ANVäNDNING AV DENNA WEBBPLATS. 
• RECALL TAR INGET ANSVAR FöR SKADOR (VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFöRUTSEDDA) SOM EN ANVäNDARE KAN DRABBADES AV, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRäNSAT TILL, FöRLORADE DATA På GRUND AV FöRSENINGAR, UTEBLIVEN LEVERANS AV INNEHåLL ELLER E-POST, FEL, SYSTEMETS AVBROTTSTID, FELAKTIG LEVERANS AV INNEHåLL ELLER E-POST, NäTVERKSFEL ELLER SYSTEMFEL, SKADADE FILER ELLER TJäNSTEAVBROTT På GRUND AV FöRSUMMELSE FRåN RECALL, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG ELLER NäRSTåENDE FöRETAG, DESS LICENSGIVARE ELLER EN ANVäNDARES EGNA FEL OCH/ELLER UNDERLåTELSER. MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN AVTALATS SKRIFTLIGEN OCH INKLUDERATS I VåR SEKRETESSPOLICY GER RECALL INGA GARANTIER OM ATT INFORMATION SOM öVERFöRS VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT HåLLAS KONFIDENTIELL. 
• INGA RåD ELLER NåGON INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHåLLER FRåN RECALL ELLER VIA WEBBPLATSEN SKALL UTGöRA NåGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES SKRIFTLIGEN. 
• VISSA STATER ELLER LäNDER TILLåTER INTE BEGRäNSNING ELLER UNDANTAG FRåN VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR, DäRFöR GäLLER KANSKE NåGRA AV OVANSTåENDE UNDANTAG INTE I ERT FALL.

Begränsning av ansvar
MED UNDANTAG AV VAD SOM UTTRYCKLIGEN AVTALATS SKRIFTLIGEN SKALL RECALL ELLER DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG ELLER NäRSTåENDE FöRETAG, TJäNSTEMäN, CHEFER, ANSTäLLDA, OMBUD ELLER LEVERANTöRER UNDER INGA OMSTäNDIGHETER VARA ANSVARIGA FöR NåGON DIREKT, INDIREKT, OVäNTAD ELLER SäRSKILD SKADA ELLER FöLJDSKADA FRåN ELLER I SAMBAND MED ANVäNDNING AV ELLER OFöRMåGAN ATT ANVäNDA DENNA WEBBPLATS ELLER DET INNEHåLL OCH DE TJäNSTER SOM FINNS På WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRäNSAT TILL, SKADOR SOM ORSAKATS AV FöRLORAD VINST, AVBROTT I AFFäRSVERKSAMHETEN, FöRLUST AV PROGRAM, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGåNGAR, äVEN OM RECALL UTTRYCKLIGEN INFORMERATS OM RISKEN FöR SåDANA SKADOR. PARTERNA BEKRäFTAR ATT DETTA äR EN RIMLIG RISKFöRDELNING. 
VISSA JURISDIKTIONER TILLåTER INTE BEGRäNSNING ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FöR OFöRUTSEDDA SKADOR ELLER FöLJDSKADOR. I SåDANT FALL äR VåRT ANSVAR BEGRäNSAT TILL DE INTäKTER VI FåTT FRåN DIG UNDER DE TOLV (12) MåNADERNA FöRE DEN AKTUELLA HäNDELSEN.

Skadeersättning
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla RECALL, dess moderbolag, dotterbolag och närstående företag och deras tjänstemän, chefer, anställda, agenter och leverantörer skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår p.g.a. din eventuella överträdelse av något av dessa villkor.

Allmänt
Tillämplig lag

Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Georgia, och de federala lagarna i USA, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Du accepterar att lyda under den personliga och exklusiva jurisdiktionen för de statliga eller federala domstolarna i delstaten Georgia.

Annat

Utöver villkoren i andra avtal som undertecknats av RECALL för material och tjänster som köps via denna webbplats kommer dessa villkor att utgöra hela avtalet mellan dig och RECALL gällande din användning av webbplatsen. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor visa sig vara ogiltig eller inte kunna verkställas av någon anledning, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar från villkoren och får inte påverka giltigheten eller upprätthållandet av de övriga bestämmelserna. Du accepterar att alla anspråk som uppkommer av eller i samband med dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen måste göras inom ett år efter det att händelsen inträffade, annars preskriberas händelsen permanent.

Internationell användning
Dessutom godkänner du att du är ensam ansvarig för de åtgärder som vidtas och de kommunikationer som sänds från ditt konto, och att du kommer att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till USA:s exportrestriktioner, som avser din användning av eller dina åtgärder på denna webbplats. Denna webbplats kontrolleras och drivs i USA. OM DU ANVäNDER DEN HäR WEBBPLATSEN FRåN NåGON PLATS UTANFöR USA OCH DET FöREKOMMER ETT LOKALT FöRBUD INOM DIN JURISDIKTION MOT DETTA, SKA DU INTE ANVäNDA DENNA WEBBPLATS.